ÝUNISEF taryhda ilkinji gezek Beýik Britaniýadaky çagalara azyk kömegini berer

ÝUNISEF taryhda ilkinji gezek Beýik Britaniýadaky çagalara azyk kömegini berer

BMG-niň Çagalar gaznasy (ÝUNISEF) Beýik Britaniýada aç çagalara azyk kömegini berjekdigini habar berdi. Habar beriş serişdeleri gaznanyň 70 ýyllyk taryhynda ilkinji gezek bu ýurduň çagalaryna azyk kömeginiň beriljekdigini belleýär. Belli bolşy ýaly, bu gazna ösüp barýan garyp ýurtlaryň çagalaryna kömek berýär diýip, kommersant.ru habar berýär.

Käbir britan maşgalalarynda pandemiýanyň, izolýasiýanyň we karantin çäreleriniň esasynda girdeji we iýmit üpjünçiligi bilen bagly ýagdaý birden ýaramazlaşdy. Food Foundation haýyr-sahawat guramasynyň geçiren barlagyna görä, 2,4 mln çaga (17%) iýmit önümleriniň üpjünçiligi ýaramaz bolan maşgalalarda ýaşaýar. Oktýabr aýyna çenli Beýik Britaniýada ýene 900 müň çaga mugt mekdep naharyny almak üçin ýüz tutdy. Şunuň bilen baglylykda, ÝUNISEF Täze ýylyň dynç alyş günleri döwründe mätäç maşgalalardaky çagalar üçin ertirlik satyn aljak School Food Matters ýerli haýyr-sahawat guramasyna 25 müň funt sterling berdi.
Belläp geçsek, Britaniýanyň hökümeti we premýer-ministr Boris Jonson ýurduň çagalarynyň iýmit ýetmezçiligi meselesini çözüp bilmeýändikleri üçin tankyt edildi.