2020-nji ýylyň esasy ylmy açyşy yglan edildi

2020-nji ýylyň esasy ylmy açyşy yglan edildi

"Science" žurnaly COVID-19-a garşy sanjymy 2020-nji ýylyň esasy ylmy açyşy diýip atlandyrdy.

Amerikan neşiriniň bellemegine görä, derman serişdeleri dünýäniň dürli ýurtlarynda "rekord derejedäki tizlik bilen işlenip düzüldi we synag edildi". Žurnal derman serişdelerini döretmek boýunça edilen adatdan daşary tagallalary belläp geçdi.

"Güýçleriň birleşmegi ylmy noldan başlap, güýçli tizlikde COVID-19 sanjymyna getirdi. Barlagçylar hiç haçan şol bir garşydaşa garşy synag sanjymlaryny beýle çalt işläp taýýarlamandylar. Hiç haçan munça bäsdeş beýle aç-açan we ýygy-ýygydan hyzmatdaşlyk etmändi. Hiç mahal beýle köp dalaşgär uly göwrümli netijelilik synaglaryna birbada girişmändi. Şeýle hem, beýle gysga wagtyň içinde hökümetler, senagat, ylmy jemgyýetçilik we telekeçilik däl guramalar şol bir ýokanç kesel üçin beýle köp pul, güýç we akyl serişdesini ulanmandylar"-diýip, neşirde aýdylýar.

Şeýle-de bolsa, materialyň awtory sanjymlaryň dozalarynyň sany, hatda dünýäniň iň baý ýurtlary üçinem iň bolmanda bahara çenli ýeterlik bolmaz diýen pikiri öňe sürdi.
Neşir derman serişdelerine bolan şübheleriň, önümçilik meseleleriniň we üpjünçilik zynjyrynyň kesilmeginiň ählumumy sanjymlaryň geçirilmegine päsgel berip biljekdigini belläp geçdi. Şeýle hem, meseleler koronawirus ýokançlygynyň mutasiýasy sebäpli ýüze çykyp biler diýlip, makalada aýdylýar.