Türkmenistan maşgala mukaddesligini we gender deňligini berkitmek boýunça çäreleri işjeňleşdirýär

Türkmenistan maşgala mukaddesligini we gender deňligini berkitmek boýunça çäreleri işjeňleşdirýär

Türkmenistanyň Prezidenti jemgyýetçilik- syýasy guramalaryň wezipeleri boýunça 16-njy dekabrda geçiren maslahatynda Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa ýüzlenip, jemgyýetçilik-syýasy guramalar bilen ysnyşykly işläp bu guramalary ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek işine has işjeň çekmegiň zerurdygyny belledi.

Syýasy-jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň we ýerli ýaş işçi-daýhanlar, talyp ýaşlar bilen duşuşyklaryny yzygiderli geçirip, olaryň pikirlerini, isleglerini öwrenip durmaly diýip, milli Liderimiz aýtdy.
Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Zenanlar we Ýaşlar guramalary bilen bilelikde deputat we hukukçy zenanlaryň gatnaşmagynda gyz-gelinleriň arasynda alnyp barylýan işleri güýçlendirmäge, zenanlaryň hukuklary we borçlary, maşgala mukaddesligi, ahlak terbiýesi baradaky söhbetdeşlikleri geçirmäge ünsi çekdi.
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Mejlisiniň Syýasy partiýalar we jemgyýetçilik birleşikleri hakyndaky, aýallaryň we erkekleriň deň hukuklary hakyndaky (gender deňeçerligi) kanunlaryň ýerine ýetirilişine berk gözegçiligi ýola goýmalydygyny belledi.