Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi

Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi

14-nji dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň edara binasynda daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçylary we ygtyýarly işgärleri, ilçiler – Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň we halkara guramalaryň ýanyndaky missiýalaryň hem-de konsullyk edaralarynyň baştutanlarynyň gatnaşmagynda duşuşyk geçirildi.

Türkmenistanyň DIM-niň saýtynda habar berlişi ýaly, duşuşykda Türkmenistanyň Prezidentiniň şu ýylyň 11-nji dekabrynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurduň diplomatik korpusyna beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Şeýle-de türkmen diplomatlary döwlet baştutanynyň 2020-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilen «Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly halkara maslahatynda öňe süren teklipleriniň we başlangyçlarynyň iş üstünde durmuşa geçirmek mümkinçiliklerine garadylar.