Mejlis Gurbanguly Berdimuhamedowy döwlet sylaglary bilen sylaglady

Mejlis Gurbanguly Berdimuhamedowy döwlet sylaglary bilen sylaglady

Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary bilen Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň “Bitaraplyk” ordeni hem-de “Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna” atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglanyldy. 

Sylaglamak dabarasy Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň çäklerinde geçirildi.
Şeýle hem döwlet Baştutanymyza Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli ulanyşa goýberilen milli manadymyz, halkymyzyň süýjüliginden toý paý hem berildi.
Milli Liderimiz sylaglar we gutlag sözler üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip, Berkarar döwletimiziň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli özüne gowşurylan döwlet sylaglary bolan «Bitaraplyk» ordenini we ýubileý medalyny, şeýle hem Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli ulanyşa goýberilen milli manadymyzy, ata-babalarymyzdan gelýän däp-dessurlarymyza eýerip berlen türkmen toý süýjüligini, ilkinji nobatda, bu sylaglaryň ählisini türkmen halkymyza berlen sylag hökmünde kabul edýändigini aýtdy.
Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany  bilen, amala aşyrylýan işlerde görkezen hyzmatlary, işjeň hem-de önjeýli döwlet we jemgyýetçilik işleri hem-de köp ýyllaryň dowamynda çeken halal zähmeti nazara alnyp, şeýle hem Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli Mejlisiň Başlygy hem-de ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary we harby hem-de hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleri “Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna” atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglanyldy hem-de olar şu şanly baýram mynasybetli ulanyşa goýberilen milli manadymyzy hem-de toý süýjüligini aldylar.
Sylaglara eýe bolanlar bu gymmatlyklary ýüzlerine sylyp, kabul etdiler.