Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisi geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisi geçirildi

Düýn Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bikanun dolanyşykdan alnan neşe we beýleki serişdeleri ýakyp, ýok etmek üçin niýetlenen täze toplumyň açylyş çäresinden soň, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi.

Mejlisde harby we hukuk goraýjy edaralaryň 2020-nji ýylyň on bir aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemlerine hem-de döwletimizde howpsuzlygy we parahatçylygy üpjün etmek, bu düzümleriň maddy-üpjünçilik binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak hem-de alyp barýan işlerini kämilleşdirmek meselelerine garaldy.
Döwlet Baştutany mejlisiň gün tertibine geçmek bilen, degişli ýolbaşçylaryň hasabatyny diňledi.
Hormatly Prezidentimiz harby we hukuk goraýjy edaralaryň öňünde durýan möhüm wezipelere ünsi çekdi, Belent Serkerdebaşymyz Ýaragly Güýçleriň mundan beýläk-de ösdürilmegi babatyndaky meýilnamalaryň ýerine ýetirilmegi üçin ähli düzümleriň sazlaşykly işlemeginiň möhümdigini belledi.
Döwlet Baştutanymyz gözegçilik edýän düzümleriniň goranmak häsiýetine eýe bolan Harby doktrinany üstünlikli durmuşa geçirmegi, tabşyryklaryň öz wagtynda we birkemsiz ýerine ýetirilmegini üpjün etmegiň ähmiýetini belläp, anyk tabşyryklary berdi.