Psiholog adamyň ünsüni smartfondan aýyrmagyň usulyny aýtdy

Psiholog adamyň ünsüni smartfondan aýyrmagyň usulyny aýtdy

Adamyň telefona baglylygyny ýüze çykarmak örän aňsat, çünki ol gajetini elmydama elinde saklaýar, ony hökman görer ýaly ýagdaýda goýýar. Hatda söhbetdeşlik wagtynda hem endik eden adam smartfon bilen görüş baglanyşygyny ýitirmekden gorkup, wagtal-wagtal ekrana seredýär. Psiholog Dmitriý Sinarýow adamyň ünsüni smartfondan sowmagyň usulyny aýtdy. Bu barada lenta.ru habar berýär.

Hünärmen adamyň ünsüni janly söhbetdeşlige çekmegiň kyndygyny, ýöne mümkindigini belledi. Munuň üçin onuň ekrana seredip düşen ýagdaýyny “döwmek” gerek.
“Meni diňle, haýyş edýärin” görnüşli jümleler netije bermez. Eger-de siz hem telefonyňyzy çykaryp, söhbetdeşiňden telefonlary bir gapdala goýmagy haýyş etseňiz, munuň başa barmagy mümkin. Bu adamy geň galdyryp, tolgundyryp, keýpini bozup ýa-da gaharlandyryp biler, ýöne şeýle usul bilen onuň ünsi çekiler.
Telefon bilen berk baglanyşygy bozmak üçin ünsüňizi dolandyrmagy öwrenmek ýeterlikdir diýip, psiholog düşündirýär. Muňa fiziki işjeňlik ýardam edip biler, meselem, telefonyňyzy goýup, ýönekeý maşk etmek, biraz ylgamak ýa-da çalt ýöremek bolar. Ýöne bu wagtlaýyn täsir edýär. Eger-de adam wirtual aragatnaşygy janly aragatnaşykdan ileri tutýan bolsa, onda bu aladalandyryjy alamatdyr. Sebäbi telefona garaşly adam daş-töwerekdäki hakykaty kabul etmeýär we öz wirtual dünýäsini gurýar. Şonda bu meseläni “düýpli şahsy derejede” çözmeli diýip, psiholog sözüni jemleýär.