Alymlar iň kiçi ýatda saklaýjy enjamy döretdiler

Alymlar iň kiçi ýatda saklaýjy enjamy döretdiler

Molibden disulfidiniň esasynda amerikan alymlary bir atom galyňlygyndaky ýatda saklaýjy enjamy döretdiler. Şeýle saklaýjyda maglumat ýazgysynyň sygymy häzirki zaman fleş disklerinden, takmynan, 100 esse uludyr. Enjam hakynda gürrüň berýän makala “Nature Nanotechnology” ylmy žurnalynda çap edildi.

Täze enjam memristor bolup durýar — alymlar üstünden geçýän elektrik zarýadyna baglylykda garşylygyny üýtgedýän ýat elementlerini şeýle atlandyrýarlar.
Tranzistorlaryň ornuny tutup bilýändikleri üçin memristorlar özlerinde zarýady "saklap" bilerler. Özi-de memristorlar häzirki zaman fleş göterijilerinden has çalt işleýärler.
Ozal galyňlygy atomyň ululygyna ýakyn bolan gaty inçe materiallaryň ýat saklap bilmejekdigi tekrarlanylýardy. Şeýle-de bolsa, Ostindäki (ABŞ) Tehas uniwersitetinden Deji Akinwandeniň ýolbaşçylygyndaky alymlar toparynyň geçiren synaglary munuň beýle däldigini görkezdi.