Germaniýa wodorod otlularyny işe girizmegi meýilleşdirýär

Germaniýa wodorod otlularyny işe girizmegi meýilleşdirýär

Germaniýanyň Deutsche Bahn demir ýol kompaniýasy we Siemens Mobility konserni wodorod bilen ýöreýän “Mireo Plus H” otlusyny işe girizmegi meýilleşdirýär. Bu barada holdingleriň maglumatlaryna salgylanyp, cursorinfo.co.il habar berýär.

Elektrik bilen işleýän otlulardan pes bolmazlygy üçin bu demir ýol ulagy wodorod hereketlendirijisini alar. Ol sagatda 160 km tizlik bilen hereket edip, 600 km aralygy geçip biler.
Häzir Deutsche Bahn otlyny 15 minutda doldurmaga ukyply stansiýany döretmek bilen meşgullanýar. Wodorody Tübingen şäherinde öndürmek, tehniki hyzmat ussahanasyny bolsa Ulmda gurmak meýilleşdirilýär.
Şereketler synaglara 2024-nji ýylda başlamagy meýilleşdirýärler. Synaglar Baden-Württembergde bir ýyl dowam eder. Federal ulag we sanly infrastruktura ministrliginiň bu taslamany maliýeleşdirmäge taýyndygy aýdylýar.
“Doýçe Ban” 30 ýyldan klimat taýdan bitarap kompaniýa bolmak isleýär. Munuň üçin ol 1300 dizel hereketlendirijisini çalyşmaly bolar.