Gurban Berdiýew geljekdäki iş meýilleri barada gürrüň berdi

Gurban Berdiýew geljekdäki iş meýilleri barada gürrüň berdi

Kazanyň "Rubininiň" we «Rostowyň» öňki baş tälimçisi Gurban Berdiýew teswirleýji Gennadiý Orlow bilen bolan söhbetdeşlikde häzir işsiz ýörmeginiň sebäbini aýtdy.

"Tälimçilik işimde şeýle bolýar, ähli toparlary aşakdan ýokaryk galdyrýarys, munuň üçin wagt sarp edýäris. Häzir teklipler bar, ýöne aňrybaş wezipe ýok. Men bolsa çynlakaý taslamalary isleýärin. Men, elbetde, işlemäge taýyn"-diýip, Gurban Berdiýew belleýär.

67 ýaşly Gurban Berdiýewiň karýerasyndaky iň soňky oýun 2019-njy ýylyň 26-njy maýynda Krasnodarda geçirilen Russiýanyň premýer-ligasynyň 30-njy tapgyrynyň duşuşygy boldy. Şonda "Rubin" ýer eýelerinden utuldy (1:0) we Russiýanyň çempionatynda 11-nji ýeri eýeledi.

Türkmen hünärmeni uzak wagtlap  "Rubin" (Kazan) futbol klubynyň baş tälimçisi bolup işledi. Umuman alanyňda, onuň ýolbaşçylygynda topar 478 duşuşyk geçirdi (208 ýeňiş, 140 deňlik, 130 ýeňliş). Kazanyň "Rubini" bilen Gurban Berdiýew 2008-nji we 2009-njy ýyllarda Russiýanyň çempionatynda, iki gezek Russiýanyň Super kubogynda (2010, 2012) ýeňiji boldy, iki gezek Çempionlar ligasynyň toparçalaýyn tapgyryna gatnaşdy, ol topar bilen Ýewropa ligasynyň çärýek finalyna çykmagy başardy we 2011/12 möwsüminde Russiýanyň kubogynyň eýesi boldy. 2015/16 möwsüminde Gurban Berdiýew Russiýanyň futbol çempionatynda "Rostowy" kümüşe medala ýetirdi.