«Ýewrowideniýe — 2021» bäsleşigini geçirmegiň düzgünleri belli boldy

«Ýewrowideniýe — 2021» bäsleşigini geçirmegiň düzgünleri belli boldy

«Ýewrowideniýe — 2021» aýdym-saz bäsleşigine gatnaşyjylar öz çykyşlaryny bäsleşik başlamazdan ozal, wideo ýazga geçirerler. Bu barada çäräniň guramaçylarynyň saýtynda neşir edilen metbugat beýanynda habar berilýär diýip, fbm.ru belläp geçýär.

Bu karar artistler pandemiýa bilen  bagly çäklendiriji çäreler sebäpli Rotterdama gelip bilmedik ýagdaýynda, olary ätiýaçlandyrmak maksady bilen guramaçylar tarapyndan kabul edildi.
Ähli artistler öz ýurtlarynda konsert çykyşyny studiýa ýazgysyna geçirmeli. Ol bäsleşik başlamazdan ozal, guramaçylara berilmeli. Ýazgy «Ýewrowideniýede» bolşy ýaly, wokal ýerine ýetirilişine ýa-da ýazgydan soň çykyşyň haýsydyr bir bölegine hiç hili üýtgeşme girizmezden, real wagtda amala aşyrylar.
Bäsleşik başlamazdan öň, çykyşyň wideo ýazgysyny köpçülige hödürlemek düýbünden gadagan edilýär. Janly çykyş üç dublda ýazylmaly. Ähli proses bäsleşigiň ýerine ýetiriji ýolbaşçysynyň, garaşsyz synçynyň we guramaçy ýaýlymyň wekiliniň gönüden-göni gözegçiliginde bolar. Bäsleşik üçin haýsy dublyň saýlanjakdygyny milli wekiliýetiň ýolbaşçysy kesgitlär. Şunuň bilen birlikde, metbugat relizinde bellenilişi ýaly, gatnaşyjylaryň ähli ýazgylary mart aýynyň ahyryna çenli guramaçylara tabşyrylmaly.
Ýatlap geçsek, “Ýewrowideniýe-2021” indiki ýylyň maý aýynda Rotterdamda geçiriler.