Türkmenistan dünýädäki milli brendleriň ilkinji ýüzlüginde

Türkmenistan dünýädäki milli brendleriň ilkinji ýüzlüginde

Audit we brendlere baha bermek boýunça ýöriteleşen iňlis halkara konsalting kompaniýasy "Brand Finans" 2020-nji ýylda 100 sany milli brendiň täze reýtingini (Brand Finans Nation Brands 2020) tanyşdyrdy we Türkmenistan bu reýtingiň TOP-100 sanawyna girdi. Has takygy, ýurdumyz bu abraýly halkara reýtinginde 81-nji orunda ýerleşdi.

“Brand Finans” (“Brand Finans Nation Brands”) milli brendleriň reýtingi - milli brendleiň gymmatynyň görkezijileri boýunça dünýä ýurtlarynyň global derňewi we onuň bilen ugurdaş reýtingi. Ol bahalandyrma, jemi içerki önüm, maýa goýum we syýahatçylygyň özüne çekijiligi, syýasat we söwda düzgünleri, sosial taraplar we başgalar ýaly dürli görkezijileri öz içine alýar.
Derňewiň awtorlary bir ýurduň brendiniň ýagdaýy onuň abraýyna, özüni tanatmagyna we şu gününe hem-de geljegine düşünişine täsir edişi ýaly, döwletiň maddy hal-ýagdaýyna, dünýä ykdysadyýetinde bäsdeşlik we ösüş ukybyna hem gönüden-göni täsir edýär diýip hasaplaýarlar.
Brend-ýurtlaryň seljermesinde “Brand Finans” hökümet statistikalarynyň we halkara guramalar tarapyndan yzygiderli alnyp barylýan gözleg netijeleriniň utgaşmasyndan peýdalanýar. Gözleg halkara guramalar - Menejment instituty we Bütindünýä ykdysady forumy bilen hyzmatdaşlykda geçirilýär. Deňeşdiriş gözleginiň esasynda her bir ýurda AAA-dan (güýçli milli brend) DDD-e (milli marka ýok) çenli baha berilýär. Brendiň indeksini-de şu harp kategoriýalary düzýär.
“Brand Finans”-yň ýyllyk gözlegine görä, 2020-nji ýylda dünýädäki iň gymmatly 100 brendiň bahasy COVID-19 pandemiýasy sebäpli 13,1 trillion dollar pese gaçdy.
Reýtingiň ilkinji 10 setirinde ýerleşýän ýurtlaryň arasynda marka bahasynyň ortaça peselmegi 14% boldy. Şol bir wagtyň özünde, ABŞ we Hytaý iň gymmat brend-ýurdy bolup galdylar. Ýaponiýa Germaniýany üçünji ýerden, Italiýa bolsa Günorta Koreýany sanawda dokuzynjy orundan gysyp çykardy.