Eýran COVID-19-a garşy 8 sany sanjymy BSGG-e hödürledi

Eýran COVID-19-a garşy 8 sany sanjymy BSGG-e hödürledi

Eýranyň Iýmit önümleriniň we derman serişdeleriniň hiline sanitar gözegçilik boýunça edarasynyň wekili Kiýanuş Jahanpur Eýranyň COVID-19-a garşy sekiz sanjymynyň Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) koronawirusy bejermek üçin dalaşgärler sanawyna goşulandygyny habar berdi. Muny Eýran Yslam Respublikasynyň habarlar agentligine salgylanmak bilen Trend ýetirýär.

“Eýranyň COVID-19-a garşy sekiz sanjymy BSGG-niň koronawirusy bejermek üçin dalaşgärler sanawyna girizildi we ýene 8 sany eýran sanjymynyň bu sanawa goşulmagyna garaşylýar” – diýip, ol Twitterde ýazdy. Onuň aýtmagyna görä, “Eýranda COVID-19-a garşy sanjymy almak üçin mümkin bolan strategiýalaryň ählisi diýen ýaly barlaghana önümçiliginden geçdi”.

Mundan ozal Saglygy goraýyş, bejeriş we lukmançylyk bilimi ministri Said Namaki geljek iki-üç hepdäniň içinde Eýranda öndürilen sanjymyň adamlarda synagdan geçiriljekdigini habar berdi.