Türkmenistanda Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy mynasybetli 25 million agaç nahallary ekiler

Türkmenistanda Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy mynasybetli 25 million agaç nahallary ekiler

2020-nji ýylyň dowamynda ýurdumyzyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ähli ýerinde saýaly we miweli agaç nahallarynyň, şeýle hem üzümiň 25 million sanysy ekiler.

Agaç nahallarynyň bir bölegi Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda 7-nji noýabrda geçirilen ählihalk bag ekiş çäresiniň barşynda ekildi.
Ýurdumyzyň DIM-niň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, ählihalk ýowarynyň barşynda oňa gatnaşan Türkmenistanyň her bir ýaşaýjysy 30 agaç nahalyny ekdi.
Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda gol çeken «Ýurdumyzda 2020-nji ýylda bag ekmek hakynda» Kararyna laýyklykda 2020-nji ýylyň dowamynda Türkmenistanda saýaly, pürli, miweli baglaryň we üzümiň 25 million düýp nahaly ekiler. Bu hereket ýurdumyzda umumymilli bag ekiş maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegini, şol sanda ýurduň ekologiki abadançylygyny göz öňünde tutmak bilen, döwletiň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanandyr.