GM-iň sürüjisiz awtoulaglaryna San-Fransiskonyň köçelerine çykmaga rugsat berildi

GM-iň sürüjisiz awtoulaglaryna San-Fransiskonyň köçelerine çykmaga rugsat berildi

“General Motors” doly awtonom ulaglaryny Kaliforniýanyň San-Fransisko şäheriniň köçelerine çykarar. Bu barada awtoulag öndürijisiniň metbugat beýanatyna salgylanyp, interfax.ru habar berýär.

GM-iň sürüjisiz awtoulaglary işläp taýýarlaýan “Cruise” bölümine Kaliforniýanyň transport departamenti tarapyndan şäher şertlerinde sürüjisiz awtoulaglary ulanyşa girizmek üçin resmi taýdan rugsat berildi. Ozal sürüjisiz awtoulaglaryň ulaga gözegçiligi üpjün edýän we zerur bolan halatynda dolandyryşy eline alyp biljek sürüjisi bolmalydy.
Ýakyn wagtda birnäçe awtonom awtoulaglary sürüjisiz synagdan geçirip başlamak meýilleşdirilýär. Şeýlelikde, “Cruise” ABŞ-nyň iri şäheriniň köçelerinde sürüjisiz ulaglary peýda boljak ilkinji kompaniýa bolar. Ondan öň şeýle awtoulaglary barlamaga diňe kiçi şäherçelerde rugsat edilipdi.

"Ýylyň ahyryna çenli sürüjisiz awtoulaglary San-Fransiskonyň köçelerine çykararys - benzinsiz we ruluň başy sürüjisiz. San-Fransiskonyň garma-gürmelilikli köçeleri - biziň başlangyç meýdançamyz. Hut şu ýerde biziň awtoulaglarymyz 2 million milden gowrak şäher synagyndan geçdiler we ilkinji gezek hakykatdan ýola düşýärler: elektrikli awtoulag sürmek üçin dünýäniň iň kyn şäherleriniň birinde özbaşdak hereket eder" - diýip, “Cruise”-iň baş direktory Den Ammann gürrüň berdi.