Raýatsyzlygy aradan aýyrmak meselesini şöhlelendirmek boýunça žurnalistleriň arasynda bäsleşik

Raýatsyzlygy aradan aýyrmak meselesini şöhlelendirmek boýunça žurnalistleriň arasynda bäsleşik

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň we BMG-niň “Bosgunlaryň işi boýunça Ýokary Komissarynyň wideoragatnaşyk görnüşinde geçiren bilelikdäki maslahaty raýatsyzlygy aradan aýyrmak boýunça ählumumy möwsümini (# Ibelong) durmuşa geçirmegiň nobatdaky senesine bagyşlandy.

Onlaýn — duşuşygyna gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň, Döwlet neşirýat gullugynyň, ýurdumyzyň gazetleriniň we žurnallarynyň, şeýle hem resmi web-saýtlaryň wekilleri çagyryldy.
Duşuşygyň dowamynda raýatlyk we raýatsyzlyk meselelerini giňden açyp görkezýän köpçülikleýin habar beriş serişdelerine möhüm ornuň degişlidigine üns çekildi. Bu işleri höweslendirmek maksady bilen, BMG-niň bosgunlaryň işi boýunça Ýokary Komissary žurnalistler üçin bäsleşik yglan etdi. Olar bu ugra degişli wideoşekilleri hem-de çap edilen makalalary hödürläp bilerler.
Maslahatyň dowamynda BMG-niň bosgunlaryň işi boýunça Ýokary Komissarynyň Merkezi Aziýa boýunça wekilhanasynyň işgärleri bu ählumumy möwsümiň çäklerinde sebitiň ýurtlarynyň ýeten derejesi barada giňişleýin maglumat berdiler. Şeýle hem olar raýatsyzlyk meselelerini çözmek boýunça köpugurly işi alyp barýan Türkmenistanyň öňdäki orunlary eýeleýändigini nygtadylar.
BMG-niň bosgunlaryň işi boýunça Ýokary Komissary 2014-nji ýylyň noýabr aýynda #Ibelong on ýyllyk möwsümi herekete girizdi. Onuň çäklerinde ýokary ynsanperwerlik ýörelgelerine, demokratik ösüşiň we häzirki zaman hukuk jemgyýetiniň esaslaryna ygrarly bolan dünýäniň köp sanly ýurtlary, şol sanda Türkmenistan bilen ysnyşykly halkara hyzmatdaşlygy ýola goýuldy.
Türkmenistanda 2024-nji ýyla çenli raýatsyzlygy aradan aýyrmak boýunça döwlet derejesinde Hereketleriň milli meýilnamasynyň kabul edilmegi bu ugurdaky möhüm waka öwrüldi. Ol birnäçe anyk çäreleri göz öňünde tutýar.
Döwlet migrasiýa gullugynyň işgärleriniň belleýişleri ýaly, 2011-nji ýyldan başlap, raýatlygy bolmadyk adamlaryň 23 müňe golaýy Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi.