Lukman süňke zeper ýetirýän endigi aýtdy

Lukman süňke zeper ýetirýän endigi aýtdy

Lukmançylyk ylymlarynyň doktory Olga Lesnýak çilim çekmegiň süňk massasynyň azalyp, döwülmek töwekgelçiliginiň ýokarlanýan kesel – osteroporoz bilen baglanyşyklydygyny duýdurdy.

“Erkekleriň ýarysy çilim çekýär. Käbir sebitlerde her dördünji aýal maşgala çilim çekýär, şeýle ýagdaýa, esasan, ýaşlaryň arasynda duş gelinýär. Bu süňk dokumalarynyň ýagdaýy üçin örän ýaramaz endik. Ol erkeklerde-de, aýallarda-da süňküň döwülmegine sebäp bolýar” – diýip, “Moskwa” şäher täzelikleri agentligi lukmanyň sözlerini getirýär.

Lukman osteoporoz keseliniň elli ýaşdan soň güýçlenýändigini ýatlap geçdi.

“Her üçünji aýal maşgala, her bäşinji erkek adam, 50 ýaşyndan başlap, osteoporoz sebäpli ömrüniň ahyryna çenli iň bolmanda, bir gezek süňküni döwdürýär” – diýip, ol belledi.

Lesnýak keseliň öňüni almak üçin iň gowy serişdäniň D witaminidigini aýtdy. Ol adamlarda, esasanam, gyş döwründe bu maddanyň ýetmezçilik edýändigini belledi.