Türkmenistanda ulag serişdelerini wagtlaýyn getirmegiň möhletleri kesgitlenildi

Türkmenistanda ulag serişdelerini wagtlaýyn getirmegiň möhletleri kesgitlenildi

Türkmenistanda Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2020-nji ýylyň 21-nji sentýabryndaky 94-nji belgili buýrugy bilen ulaglaryň ýurduň gümrük çägine wagtlaýyn getirilmeginiň möhletleri kesgitlenildi. Bu barada Turkmenportal habar berýär.

Buýruga laýyklykda, Türkmenistanyň çägine wagtlaýyn getirilen ulag eksport üçin zerur bolan wagta esaslanyp, transport amallary gutarandan soň, şu möhletlerden gijä galman, derrew yzyna çykarylmaly:
a) awtoulag serişdesi (tirkegleri, ýarym tirkegleri we gatyşyk ulag serişdelerini hem goşmak bilen), muňa konteýnerler degişli däldir – 30 senenama gününden;
b) demir ýol ulag serişdesi (düzüminiň birligi), muňa konteýnerler degişli däldir – 90 senenama gününden;
ç) islendik görnüşli ulag serişdesi arkaly daşalýan konteýnerler – 90 senenama gününden;
d) deňiz (derýa) gämisi we howa gämisi – Türkmenistanyň Döwlet serhedinden geçiriş ýeriniň administrasiýasynyň (aeroportyň, aerodromyň, deňiz, derýa portunyň) gümrük edarasy bilen Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ylalaşan tertibine laýyklykda kesgitlenilýän möhletden;

Türkmenistanyň gümrük çäginde ulag serişdesinden düşürmezden daşalýan, gümrük üstaşyry gümrük düzgünine ýerleşdirilen harytlary daşaýan islendik görnüşli ulag serişdesiniň wagtlaýyn getiriliş möhleti, Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň 47-nji maddasyna laýyklykda ol harytlar babatda bellenilen gümrük üstaşyrynyň möhletine görä kesgitlenilýär.
Aýratyn ýagdaýlarda, gümrük posty gümrük gözegçiligini amala aşyrmak maksady bilen gümrük gullugy, daşaýjynyň arzasyndan ugur alyp we öňünde tutulýan ulag operasiýasynyň amala aşyrylmagy bilen baglanyşykly ähli ýagdaýlary nazara almak bilen, bellenilen möhletden has gysga ýa-da has dowamly möhlete bellemäge haklydyr.
Bellenilen möhletlerde ulag serişdesiniň yzyna alnyp gidilmegi mümkin bolmadyk halatynda, iş zolagynda ulag serişdesiniň hakykatda ýerleşýän gümrük edarasy daşaýjynyň, ulag serişdesine eýelik etmäge hukugy alan şahsyň ýa-da başga dahylly şahsyň, wagtlaýyn getiriliş möhleti tamamlanmazdan öň, delillendirilen ýüz tutmasy boýunça wagtlaýyn getirmegiň ilkibaşda bellenilen möhletini, ol ulag serişdesiniň Türkmenistanyň gümrük çäginden yzyna alnyp gidilmeginiň mümkin bolmazlygyna sebäp bolan ýagdaýlary aradan aýyrmak üçin zerur bolan wagta uzaldýar.
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň ulag serişdeleriniň wagtlaýyn getiriliş möhletleri hakyndaky buýrugy 2020-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda 1397 bellige alyş belgisi bilen Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan döwlet belligine alyndy.