Leonardo Di Kaprio “Ýokaryk seretme!” filmine surata düşer

Leonardo Di Kaprio “Ýokaryk seretme!” filmine surata düşer

Golliwudyň ýyldyzlary Leonardo Di Kaprio bilen Meril Strip Netflix üçin täze filme surata düşerler. Film “Ýokaryk seretme!” diýlip atlandyrylar. Filme surata düşmäge aýdymçy Ariana Grande we “Dostlar” serialynyň ýyldyzy Mettýu Perri hem gatnaşýar. Bu barada csn-tv.ru habar berýär.

Lentanyň režissýory Adam Makkeý. Deslapky maglumatlar boýunça, filmi surata düşürmäge 2020-nji ýylyň 19-njy noýabrynda başlanylar. Filmiň çykjak senesini döredijiler heniz aýdyp bilmeýärler. Film Bostonda (ABŞ) surata düşüriler.
Sýužete görä, Ýere howply asteroidiň ýetip gelýändigini kesgitlän iki sany alym-astronom golaýlaýan Ahyrzaman barada adamlara habar bermäge, düşündirmäge ýola çykýarlar, emma adamlar bolup geçýän zatlara ynanmazçylyk bilen bakýarlar.
Ilkibaşda filmi surata düşürmek işleri 2020-nji ýylyň aprelinde başlanar diýlip çaklanylypdy, ýöne täze görnüşli koronawirus ýaýrawy we köp ýurtlarda girizilen çäklendirmeler bu meýilnamanyň şol wagt durmuşa geçirilmegine päsgel berdi.