Dünýäde iň ýokary tizlikli wideo kamerany döretdiler

Dünýäde iň ýokary tizlikli wideo kamerany döretdiler

Bu üýtgeşik enjamy Kanadanyň Milli Ylmy Gözleg Institutynyň hünärmenleri tanyşdyrdylar diýip, sev.tv habar berýär.

Täze kameranyň esasy aýratynlygy ol ultramelewşe diapazonda hem düşürmäge mümkinçilik berýär, onuň bilen bir sekuntda ýarymtrillion surat kadryny alyp bolýar. Bu bolsa ýagtylyk tizliginde hereket edýän fotonlary hem surata alyp boljakdygyny görkezýär.
Bu enjamy ulanyp, ýokary hilli wideodan başga-da, islendik, şol sanda adaty göz bilen saýgaryp bolmaýan ýokary tizlikde hereket edýän obýektleriň hem suratlaryny alyp bolýar. Enjamy döredijileriň pikiriçe, kamera ylmy gözlegleriň çäginde giňden ulanylyp bilner. Bu ylymda täze basgançaklara ýetmäge mümkinçilik berer. Ol adaty surata düşürişde hem gyzykly bolar - diýip, Rusargument neşiri habar berýär.