Ykdysadyýet boýunça Nobel baýragynyň eýeleri yglan edildi

Ykdysadyýet boýunça Nobel baýragynyň eýeleri yglan edildi

2020-nji ýylda ykdysadyýet boýunça Nobel baýragynyň eýeleri Pol Milgrom bilen Robert Wilson boldy. Bu barada Nobel komiteti göni ýaýlymda mälim etdi. Muny lenta.ru habar berýär.

Baýrak auksion teoriýasynyň kämilleşdirilendigi we auksionlaryň täze görnüşiniň oýlanyp tapylandygy üçin berildi. Nobel komitetinde bellenilişi ýaly, auksionlar häzirki zaman ykdysadyýetinde örän möhüm bolup, adamlaryň durmuşyna gönüden-göni täsir edýär. Her gün auksionlar arkaly astronomiki mukdarda pul alyjylar bilen satyjylaryň arasynda paýlanýar.
Wilson bilen Milgrom öz işlerinde auksionlaryň nähili işleýändigini we söwda gatnaşyjylaryň näme üçin özüni belli bir görnüşde alyp barýandyklaryny düşündirdiler. Mundan başga-da, olar özleriniň nazary açyşlaryny radio ýygylyklar, suratlar, näbelli ätiýaçlyklary bolan mineral ýataklary ýaly adaty usulda satmak kyn bolan harytlary we hyzmatlary satmak üçin auksionlaryň düýbünden täze görnüşlerini döretmekde peýdalandylar.
Şeýle söwdalara gatnaşyjylaryň özüni alyp barşyny seljermek kyn, sebäbi olar bar bolan maglumatlara esaslanyp, strategiki hereket edýärler. Şeýle-de, olar bäsdeşleriň bilýän zatlaryny göz öňünde tutýarlar.
Robert Wilson şeýle auksionlarda paýhasly gatnaşyjylaryň bahany özleriniň çak edip bilşinden pes görkezýändiklerini subut etdi. Bu “ýeňijiniň näletinden”, ýagny aktiwiň bahasyny iň ýokary hasaplaýanyň söwdada ýeňiji bolup, soňundan has köp çykdajy edýän ýagdaýyndan gaçmak üçin edilýär.
Ykdysadyýet boýunça Nobel baýragynyň resmi ady – Alfred Nobeliň hatyrasyna Şwesiýanyň döwlet bankynyň ykdysady ylymlar boýunça baýragy. Şwesiýaly alym 1895-nji ýylda wesýetnama düzýär, ol ýerde ykdysadyýet barada hiç zat aýdylmaýar, 70 ýyldan gowrak wagt bäri baýrak lukmanlara, fiziklere, himiklere, ýazyjylara, şahyrlara we syýasatçylara berildi.