Pandemiýa zerarly Azerbaýjanda galan türkmenler ýurdumyza parom arkaly getiriler

Pandemiýa zerarly Azerbaýjanda galan türkmenler ýurdumyza parom arkaly getiriler

Oktýabr aýynyň birinji ýarymynda Türkmenistan 100 sany raýatyny Azerbaýjandan alyp gaýdar. Munuň üçin Türkmenbaşy portundan Alýat azerbaýjan portuna parom iberiler, diýip ORIENT habar berýär.

Watanymyza dolanyp gelenden soň, raýatlarymyz iki hepdelik hökmany karantin geçerler.
Pandemiýa döwründe türkmen raýatlarymyz ilkinji gezek parom arkaly getiriler.
Mundan öň, Gazagystanda galan raýatlarymyzyň «Garabogaz» BGN-dan geçirmek meýilleşdirilýändigini habar beripdik. Şeýle hem ýakynda wagtda Mýunhenden, Kiýewden we Moskwadan ýörite uçuşlar guralar.