Waksinalary we immunizasiýa enjamlaryny satyn almagyň Meýilnamasy tassyklanyldy

Waksinalary we immunizasiýa enjamlaryny satyn almagyň Meýilnamasy tassyklanyldy

Türkmenistanda 2021-2025-nji ýyllar üçin waksinalary we immunizasiýa enjamlaryny satyn almagyň Meýilnamasy tassyklanyldy. Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti Hökümet mejlisinde gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrine 2021-2025-nji ýyllar üçin waksinalary we immunizasiýa enjamlaryny satyn almagyň Meýilnamasyna türkmen tarapyndan gol çekmäge ygtyýar berildi.
Waksinalary we immunizasiýa enjamlaryny satyn almaklyk 2015-nji ýylyň 28-nji awgustynda gol çekilen “Türkmenistanyň Hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF-iň) arasynda Satyn almak hyzmatlaryny üpjün etmek babatda özara düşünişmek baradaky Ähtnamanyň” çäklerinde amala aşyrylar.