Donald Tramp koronawirus bilen keselledi

Donald Tramp koronawirus bilen keselledi

ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp özünde hem-de maşgalasy Melanýada koronawirusyň ýüze çykaryldygyny habar berdi, diýip Ria NOWOSTI ýetirýär.

«Şu gün ABŞ-nyň birinji zenany we men COVID-19 boýunça barlagda položitel jogap aldyk. Biz dessine karantin çärelerine we bejergi almaga başlarys. Bu çagyryşy biz bilelikde döz geleris!» diýip, Tramp Twitter sahypasynda ýazypdyr.

Lukmanyň berýän maglumatlaryna görä, Prezident we onuň aýaly özüni oňat duýýar we Ak öýde galyp, öz wezipe borçlaryny berjaý edýär. Öň, Trampyň ýaky kömekçisi Houp Hiksiň koronawirus bilen kesellänligi mälim bolupdyr.
Fox News teleýaýlymyna telefon arkaly beren interwýusynda öňküsi gün agşam Tramp özünde hiç hili kesel alamatlarynyň bolmandygyny aýtdy.
Az soňra mälim bolmagyna görä, Tramp koronawirus bilen kesellänligine garamazdan, öz wezipe ygtyýarlyklaryny wagtlaýyn wise-prezident Maýkl Pense geçirmeýär. Bu barada Ak öýüň metbugat sekretarynyň orunbasary Jad Dir TASS agentliginiň habarçysyna aýtdy.
Şu temadaky soraga ol: «Ýok!» diýip jogap berip, başga teswirlerden saklandy.
Ýatladyp geçsek, ABŞ COVID-19 bilen kesellänleriň sany boýunça birinji ýerde galýar. ABŞ-da 7 277 759 sany kesel ýagdaýy hasaba alyndy. Tutuş dünýäde kesellänleriň sany 34 milliondan geçdi, milliondan gowrak adam aradan çykdy.