Türkmenistan Sarahs BGN-de eýranly ýük kerwenleri üçin serhedini wagtlaýyn açdy

Türkmenistan Sarahs BGN-de eýranly ýük kerwenleri üçin serhedini wagtlaýyn açdy

Türkmenistan bilen Eýran Sarahs–Sarahs barlag-goýberiş nokadynda awtoulaglaryň geçmegi üçin serhet geçelgesini wagtlaýyn açdylar. Eýranyň Sarahs serhet terminalynyň başlygy Mehdi Rezai Horasan Razawi welaýatynyň demirgazyk-gündogaryndaky bu serhet böleginiň 14-nji sentýabrda Eýranyň ýük awtoulaglary üçin ýörite şertlerde Türkmenistan tarapyndan 10 günlük açylandygyny aýtdy. Bu barada Eýranyň habar beriş serişdelerine salgylanyp, ORIENT habar berýär.

«Duşenbe güni türkmen tarapy bilen serhetde geçirilen duşuşyga we ylalaşylan arassaçylyk düzgünlerine laýyklykda, 10 ýük awtoulagynyň araçäk köprüsinden geçip, Türkmenistanyň çäginden 100 metr içeri girmegi we ýükli tirkegleriň eýran ulaglaryndan ýükleri Türkmenistanyň çägindäki ýa-da üçünji ýurduň başga bir serhedindäki ahyrky nokada eltýän türkmen ulaglaryna geçirilmegi barada karar berildi» diýip, IRNA bilen bolan söhbetdeşlikde Mehdi Rezai belleýär.

Türkmen ýük awtoulaglary ýükleri barmaly nokadyna eltip, boş tirkegini Sarahsdaky eýranly sürüjilere gaýtaryp berer. Eýrana girýän türkmen ýük awtoulaglary üçin hem şuňa meňzeş operasiýa mümkin.
2020-nji ýylyň iýun aýynyň başynda, Türkmenistan bilen Eýranyň serhedinde, Sarahs–Sarahs barlag-goýberiş nokadynyň golaýynda Tejen derýasynyň üstünden 96 metrlik köpri açyldy.
Eýranyň ýol we şäher gurluşyk ministri Muhammed Eslaminiň aýtmagyna görä, täze köpriniň ulanylmaga berilmegi serhetden bir günde 1000 awtoulagyň geçmegini üpjün etmäge mümkinçilik berer, bu bolsa Aşgabat bilen söwda gatnaşyklaryny gowulandyryp, Eýrana Merkezi Aziýa ýurtlary bilen has işjeň hyzmatdaşlyga we Aşgabat şertnamasynyň tranzit ýeňilleşdirilmegi baradaky şertnamanyň ýerine ýetirilmegine ýardam eder.
Eýran Sarahs, Lýutfabad we Inçburun ýaly ähli serhet geçelgelerinde Türkmenistanyň üsti bilen awtoulag hereketiniň has ir başlanmagyna umyt baglaýar.
Öň, Türkmenistanyň 1-nji sentýabrdan Eýran bilen yzygiderli demir ýol gatnawyny dikeldendigi barada habar beripdik.