Türkmenistan Eýran bilen ýük demir ýol gatnawyny dikeltdi

Türkmenistan Eýran bilen ýük demir ýol gatnawyny dikeltdi

Türkmenistan 1-nji sentýabrdan Eýran bilen yzygiderli demir ýol gatnawyny dikeltdi. Bu barada ORIENT habar berýär. 

Hemişelik tertip boýunça ýük düzümleriniň gatnawy Sarahs-Sarahs, Artyk-Lýutfabat we Akýaýla-Inçeburun serhet geçelgelerindäki gümrük barlag-geçiriş nokatlarynyň üsti bilen alnyp barylýar.
Türkmenistan koronawirusyň ýurduň çägine gelmegine ýol bermezlik maksady bilen 1-nji aprelden Eýran bilen ýük demir ýol gatnawyna çäk girizdi.
Ýurduň ähli barlag-geçiriş nokatlarynda berk sanitar epidemiologiýa gözegçilikleri girizildi, dezinfeksiýa ötükleri gurnaldy, howpsuzlygyň beýleki çäreleri göz öňünde tutuldy. 
Şahsy gorag serişdeleri we Saglygy goraýyş ministrliginiň teswirnamasy boýunça ähli zerur serişdeler bilen üpjün edilen geçiş nokatlarynda işleýän işgärler degişli taýýarlyk işlerinden geçdi.