50 ýurt Russiýanyň koronawirusa garşy sanjymy bilen gyzyklandy

50 ýurt Russiýanyň koronawirusa garşy sanjymy bilen gyzyklandy

Göni maýa goýumlaryň rus gaznasy koronawirusa garşy sanjymy üpjün etmek bilen bagly meseleler boýunça 50 ýurt bilen hyzmatdaşlyk edýär diýip, gaznanyň ýolbaşçysy Kiril Dmitriýew aýdýar. Bu barada TASS habar berýär.

Ol önümçiligiň göwrüminiň heniz çäklidigini, şonuň üçin häzirki wagtda hyzmatdaşlyk üçin gatnaşyklarda uly öňegidişlik bolan 20 ýurduň ileri tutulýandygyny belledi.
11-nji sentýabrda Dmitriýew “Sputnik-V” döwlet sanjymy bilen Braziliýany we Meksikany üpjün etmek barada ylalaşyk gazanylandygyny habar berdi. Göni maýa goýumlaryň rus gaznasynda rus sanjymynyň “eýýäm oktýabrda-noýabrda” makullanylmagy mümkin diýip hasaplaýarlar.
Russiýanyň Saglygy goraýyş ministri Mihail Muraşko hem daşary ýurtlardan “Sputnik V” sanjymyny üpjün etmek, bilelikdäki önümçilik, şeýle-de beýleki sanjymlary bilelikde öwrenmek barada ýüzlenmäniň gelip gowşandygyny aýdypdy.