Türkmenistan Hyzmatdaşlyk we syýahatçylygy ösdürmek boýunça bütindünýä maslahatyna gatnaşdy

Türkmenistan Hyzmatdaşlyk we syýahatçylygy ösdürmek boýunça bütindünýä maslahatyna gatnaşdy

Türkmenistanyň HHR-daky ilçisi Parahat Durdyýew bilen söwda wekili Ş.Batyrow Hytaýyň hyzmatlar söwdasy – 2020 halkara ýarmarkasynyň (CIFTIS-2020) meýdançasynda geçirilen Hyzmatdaşlyk we syýahatçylygy ösdürmek boýunça bütindünýä maslahatyna gatnaşdylar. Foruma gatnaşmaga çakylyk syýahatçylyk şäherleriniň Bütindünýä federasiýasyndan (WTCF) gelip gowuşdy, Aşgabat şu ýylyň maý aýynda bu gurama agza boldy.

CIFTIS-2020 sanly ulgamda hem hereket edip, oňa gatnaşýan kärhanalaryň wirtual sergi zallary we portallary bar, dürli maglumatlar gullugy berilýär, onlaýn-maslahatlary geçirmek üçin şertler döredilen.
Hyzmatdaşlyk we syýahatçylygy ösdürmek boýunça bütindünýä maslahatynyň işine BMG-niň Bütindünýä Syýahatçylyk guramasynyň (UNWTO), ŞHG-niň we SŞBG-nyň wekilleri, Pekiniň wise-meri, Türkmenistandan, Kolumbiýadan, Gruziýadan diplomatlar, hyzmatlar, şol sanda sanly hyzmatlar ulgamynda işleýän dürli kompaniýalaryň prezidentleri gatnaşdylar.
Türkmenistanyň ilçisi forumyň syýahatçylyk pudagyna maýa goýumlaryna we onuň diwersifikasiýasyna bagyşlanan jemleýji mejlisinde çykyş etdi, şeýle hem şertnamalara gol çekmek dabarasynyň hormatly myhmany boldy.
Forumyň çäklerinde Türkmenistanyň ilçisiniň WTCF-niň baş sekretary Çen Dong bilen duşuşygy boldy, onda özara gatnaşyklaryň geljegi we ýurdumyzyň beýleki şäherleriniň hem gurama girmek mümkinçiligi ara alnyp maslahatlaşyldy. Parahat Durdyýew jenap Çen Donga Türkmenistanyň Prezidentiniň hytaý dilinde neşir edilen “Atda wepa-da bar, sapa-da” atly kitabyny sowgat hökmünde gowşurdy.