Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi

Aşgabatdaky «Mekan» köşgünde Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi.

Dabara medeniýet we sungat ulgamynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdyrlar.
Tanyşdyryş dabarasy başlanmazdan ozal, sergi guraldy, döwlet Baştutanymyzyň täze eseri onda esasy orun aldy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzda we onuň çäklerinden daşarda hem uly meşhurlyga eýe bolan beýleki kitaplary, ylmy işleri, köp jiltli düýpli eserleri we Türkmenistan hem-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň beýik gazananlary barada gürrüň berýän beýleki neşirler görkezildi.
Dabara gatnaşyjylaryň nygtaýyşlary ýaly, many-mazmuny babatynda bahasyna ýetip bolmajak “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitaby Gurbanguly Berdimuhamedowyň örän gymmatly halk döredijiligini we maddy däl gymmatlyklary yzygiderli ýagdaýda toplamak, içgin öwrenmek hem-de wagyz etmek boýunça alyp barýan tagallalary we ylmy-çeperçilik işi juda ähmiýetlidir.
Täze kitap on iki bölümden ybarat bolup, onda durmuşyň gönezligi, zeminiň abatlygy, ebedi ýaşaýşyň ugurlary, ylym-bilimiň ähmiýeti, sagdyn-durmuş ýörelgeleri, zähmetsöýerlik, myhmansöýerlik,dost-doganlyk gatnaşyklaryň, agzybirlik, başlan işiňi abraý bilen tamamlamak ýaly düşünjeler barada giňişleýin gürrüň berilýär.
Şeýle hem Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde hormatly Prezidentimiziň täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy, oňa ýurdumyzyň bilim ulgamynyň ýolbaşçylary, ýokary okuw mekdepleriň professor-mugallymlar düzüminiň wekilleri, talyp ýaşlar gatnaşdylar.
Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde hem harby we hukuk goraýjy edaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarynyň, serkerdeleriň, esgerleriň we harby talyplaryň, şeýle hem hormatly myhmanlaryň we beýlekileriň gatnaşmagynda milli Liderimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly edebi-filosofiki kitabynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi.