Lukman uzak wagtlap ýaş görünmäge kömek edýän önümi aýtdy

Lukman uzak wagtlap ýaş görünmäge kömek edýän önümi aýtdy

Lukmançylyk ylymlarynyň doktory, Dietologiýanyň we dioterapiýanyň Samara ylmy-barlag institutynyň müdiri Mihail Ginzburg uzak wagtlap juwan görünmäge kömek etjek bäş önümi aýtdy. Ol bu önümleri hemişe iýmitiňe goşmagy maslahat berýär. Muny “Вечерняя Москва” neşiri ýetirýär.

“Birinji önüm – gök çaý. Onda katehinler köp bolýar, olar autofagiýa prosesini herekete getirýärler. Bu prosesiň işjeňleşdirýän ähli zady garrama hadysasyny haýalladýar we organizmi ýaşardýar. Ýaşarmak bilen bagly ähli pikirleriň düýp özeninde az iýmeklik durýar” – diýip, dietolog belleýär.
Onuň pikiriçe, her günde gök çaýdan iki-üç käse içmeli.

Zeýtun ýagy, zygyr çigidi, balyk hem organizmi ýaşardýan önümleriň sanawyna girýär, sebäbi olar çişme hadysasyna garşy täsiri ýüze çykarýan doýgun däl ýag kislotalaryny saklaýarlar.
“Olar damarlary aterosklerozyň güýçlenmeginden goraýarlar” – diýip, lukman düşündirýär.
Ýene bir önüm – şekersiz ajymtyk şokolad.

“Onuň düzüminde şekeriň ýerini tutujy bolmaly, bize ganyň düzümindäki glýukozanyň derejesini ýokarlandyrmazlyk üçin şekeri başga bir zat bilen çalşyrmak gerek” – diýip, Ginzburg belleýär.

Ginzburg büzmeçe şöhlatlaryň, süýji gazlandyrylan suwuň, sdobanyň we kökäniň organizme ýaramaz täsir edýändigini hem aýtdy.