Apple bir günüň içinde kapitalynyň $180 milliardyny ýitirdi

Apple bir günüň içinde kapitalynyň $180 milliardyny ýitirdi

Penşenbe gününiň birža söwdasynda Apple kompaniýasynyň kapitaly 8% pese gaçdy, bu tas $180 milliardyň ýitendigini aňladýar. Bu amerikan bazarynyň taryhynda islendik kompaniýa üçin bahalaryň rekord möçberinde bir günki pese gaçyşy bolup durýar diýip, “Barrons’s” neşirine salgylanmak bilen interfax.ru habar berýär.

Muňa garamazdan, Apple-iň kapitaly heniz hem $2 trilliondan ep-esli geçýär.
2020-nji ýyly hasaba almasak, ozalky antirekordy Facebook goýupdy, onuň bazar bahasy 2018-nji ýylyň iýunynda bir sessiýanyň dowamynda Cambridge Analytica bilen dawanyň netijesinde maliýe görkezijileriniň ýaramaz bolandygy sebäpli $119 mlrd azaldy (paýnamalar 19% arzanlady).
Mundan başga-da, 2020-nji ýylyň martynda bir-iki günüň içinde Apple bilen Microsoft-yň kapitalynyň günlük pese gaçyşy $150 milliarddan geçdi.
Amerikan gazna görkezijileri penşenbe güni söwdany birnäçe aýyň içinde tehnologiýa pudagynyň ep-esli ýitgä sezewar bolmagy esasynda pese gaçyş bilen tamamladylar. Maýa goýujylaryň islegi hem geçen aýda bazardaky durnuksyzlyk sebäpli peseldi.
Dow Jones Industrial Average indeksi bazarlaryň ýapylyşyna çenli 807,77 görkeziji (2,78%) – 28292,73 görkezijä çenli pese gaçdy. Görkeziji 11-nji iýundan bäri iň ýokary bir günlük pese gaçyşy görkezdi.
Standard & Poor’s 500 hem 125,78 punkt (3,51%) pese düşüp, 3455,06 punkta barabar boldy. Nasdaq Composite 598,34 punkt (4,96%) – 11458,10 punkta çenli pese gaçdy.

“Paýnamalar hem göterim aňlatmasynda ep-esli pese gaçyşy görkezýärler, aýratynam, tehnologiýa pudagy, ýöne bu ýakynda bolup geçen durnuksyzlyk sebäpli şeýle bolýar. Tehnologiýa pudagy uzak wagtlap düýpli ýagdaýlara täsirlenmändi” – diýip, CNBC telekanalyna Vital Knowledge-iň hünärmeni Adam Krisafulli teswir berdi.

Bir gün öň, amerikan gazna bazary söwdany maýa goýujylaryň koronawirus ýokanjyna garşy barlaglary we sanjymy taýýarlamakda ösüş gazanylmagyna umyt bildirmegi esasynda rekord derejede tamamlady.

“Biz ýakyn wagtda täze çöküşiň bolmagyna garaşmasak hem, bize ýokary trendi saklamak üçin her günde täze maksimum gerek däl” – diýip, Instinet kompaniýasynyň ýerine ýetiriji müdiri Frenk Kappelleri belleýär.

Facebook kompaniýasynyň kagyzlary 3,8% arzanlady. Kompaniýa prezident saýlawlaryndan öň bir hepdäniň içinde özüniň internet torundaky täze syýasy temalary aýyrjakdygyny habar berdi. Alphabet kompaniýasynyň bahasy 5,1%, Amazon.com – 4,6%, Netflix – 4,9%, Microsoft – 6,2% pese gaçdy.