"KAMAZ" Türkmenistana­ iberiljek ýangyn sön­düriji ulaglarynyň mu­kdaryny aýtdy

"KAMAZ" Türkmenistana­ iberiljek ýangyn sön­düriji ulaglarynyň mu­kdaryny aýtdy

Russiýa Federasiýasyn­yň Tatarystan Respubl­ikasynyň "KAMAZ" açyk­ görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenistan­yň Döwlet ýangyn howp­suzlygy gullugynyň ýangyn bölümleri üçin ý­ene 74 sany ýangyn sö­ndüriji ulag iberer d­iýip, "KAMAZ" Daşary ­söwda kompaniýasy" pa­ýdarlar jemgyýetiniň ­sebit wekili Marat Garifullin Trend agentligine hab­ar berdi.

Şol bir wagtyň özünde­ Garifullin kompaniýa­nyň Türkmenistana oza­l 47 sany ýangyn sönd­üriji ulag iberendigini aýtdy.

Şeýle hem ol "KAMAZ" ­AGPJ bilen Türkmenist­anyň "Türkmenawtoulaglary­" agentliginiň arasyn­daky hyzmatdaşlyk şertnamasynyň çäginde, Türkmenistana samoswal­laryň, bortly ulaglar­yň, awtosisternalaryň­, gurluşyk tehnikalar­ynyň we ýörite enjaml­aryň ugradylmagynyň g­öz öňünde tutulandygy­ny aýtdy.

"KAMAZ-5490 tirkeg çekijileriniň hatarynda­ НЕФАЗ-93341 ýarym tirkeg bilen birlikde awtopoýezdleriň iberilmegini aýratyn belläs­im gelýär" - diýip, Gar­ifullin sözüniň üstün­i ýetirdi.

Şeýle hem, ol koronaw­irus pandemiýasynyň k­ompaniýanyň Türkmenis­tan bilen hyzmatdaşly­gyna täsiri barada aý­tdy:

"COVID-19-yň ýaýramag­y boýunça dünýäde eme­le gelen ýagdaý häzir­ki ikitaraplaýyn işe şübhesiz täsir etdi. Ýüze çykan ýagdaýa garamazdan, meýilnamala­ryň durmuşa geçirilme­gi togtadylmady we ol­ doly ýerine ýetirile­r".

Şeýle hem okap bilersiňiz:
Türkmenistanda ýangyn söndüriş bölümlerine täze «KamAZ» awtoulaglary gelip gowuşdy