Türkmenistanda ýangyn söndüriş bölümlerine täze «KamAZ» awtoulaglary gelip gowuşdy

Türkmenistanda ýangyn söndüriş bölümlerine täze «KamAZ» awtoulaglary gelip gowuşdy

Tatarystan Respublikasynyň Kama awtoulag zawody (Russiýa Federasiýasy) tarapyndan öndürilip, ýangyn söndürmäge niýetlenen «KamAZ» awtoulaglarynyň bir tapgyry Türkmenistana geldi diýip, «Adalat» gazetinde habar berilýär.

Bu kuwwatly tehnikalar Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň ýangyn söndüriş bölümleri tarapyndan ulanylar.
Kama awtoulag zawodynyň önümleri biziň ýurdumyzda giňden tanalýar. Tatarstanyň ýük awtoulaglary, ýük awtoulag kranlary, awto ýangyç guýujylary we beýleki ýörite tehnikalary Türkmenistanda özlerini iň gowy tarapdan görkezdiler. Olaryň işleýşi ygtybarly bolup, ýurduň iň iri gurluşyk meýdançalarynda diýen ýaly ulanylýarlar. Kompaniýanyň inženerleri awtoulaglaryň modellerini ýerli howa şertlerine uýgunlaşdyryp kämilleşdirýärler.
Türkmenistanda Kama awtoulag zawodynyň özara bähbitli diler ulgamy döredildi we KamAZ okuw we hyzmat merkezi Aşgabatda 2008-nji ýyldan bäri işleýär.