Ýaponiýada borty adamly uçýan awtomobili synagdan geçirdiler

Ýaponiýada borty adamly uçýan awtomobili synagdan geçirdiler

SkyDrive ýapon kompaniýasy borty adamly özüniň SD-03 uçýan awtomobilini synagdan geçirdi. Bu barada ferra.ru habar berýär.

Awtomobiliň uçup, howada bir ýarym-iki metr belentlikde saklanandygy habar berilýär. SD-03-iň kabinasynda ulagy dolandyrýan uçarman bardy. Awtomobil howada dört minut töweregi saklandy, ýöne döredijileriň aýtmagyna görä, heniz adam üçin howpsuzlyk bilen bagly näsazlyklar bar.
Uçýan awtomobilleriň senagatyndan diňe käbir kompaniýalara şeýle netijä ýetmek başardandygy bellenilýär. Taslamanyň ýolbaşçysy 100 sany bäsdeşiň bardygyny ýatlap, olaryň diňe az böleginiň sürüjiniň gatnaşmagynda ulagy synagdan üstünlikli geçirendigini belledi.
Häzirki wagtda SD-03 prototipi diňe 5-10 minut uçup bilýär. Kompaniýa munuň üstünde işleýär we inženerler uçuş wagtyny 50 minuta ýetirmegi meýilleşdirýärler.
ABŞ-da we Ýewropanyň käbir ýurtlarynda amal edilýän aeromobillerden tapawutlylykda, ýapon ulagynyň teker şassisi ýok, şonuň üçin ol ýerde hereket edip bilmeýär. Awtomobil bat almazdan dikligine uçýar we gonýar, şonuň bilen gerekli ýere barmak tizligi hem ýokarlanýar. Uçýan awtomobiller satuwa, olary döredijileriň meýilnamasy boýunça, 2023-nji ýylda girişip biler.