Aşgabady ösdürmegiň 17-nji tapgyr desgalary «Altyn kölüň» kenarynda gurlar

Aşgabady ösdürmegiň 17-nji tapgyr desgalary «Altyn kölüň» kenarynda gurlar

Aşgabady ösdürmegiň 16-njy nobatdaky gurluşyk taslamalaryny amala aşyrmaga gatnaşan Türkmenistanyň hususy gurluşyk kompaniýalary bu işler tamamlanandan soň, «Altyn kölüň» kenarynda 17-nji nobatdaky desgalaryň gurluşygyna girişerler. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow çarşenbe güni paýtagtymyz hem-de onuň töweregi boýunça amala aşyran iş saparynyň dowamynda degişli görkezmeleri berdi.

Saparyň barşynda Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynyň çäginde ýerleşýän “Altyn kölüň” kenarynda döredilýän täze dynç alyş zolagynyň gurluşyk taslamalary bilen tanyşdy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew döwlet Baştutanymyza täze dynç alyş zolagyny mundan beýläk-de ösdürmegiň geljekki ugurlary hakynda anyk maglumat berýän taslamalaryň taýýarlanandygy we olaryň häsiýetli aýratynlyklary barada hasabat berdi.
Paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde kemala gelýän “Altyn köl” täze döwrebap dynç alyş zolagynda bina edilýän desgalaryň täze guruljak Aşgabat-Sitiniň binagärlik keşbi bilen ajaýyp sazlaşygy emele getirmelidigini belläp, Gurbanguly Berdimuhamedow munuň bilen baglanyşykly meseleleri düýpli oýlanyşmagy tabşyrdy.