Sanjym taýýarlanylanda nämedir bir zady ogurlamak mümkin däl diýip, hünärmen aýtdy

Sanjym taýýarlanylanda nämedir bir zady ogurlamak mümkin däl diýip, hünärmen aýtdy

Sanjym taýýarlananda nämedir bir zady ogurlamak mümkin däl: sanjymy döretmegiň algoritmi öňden bäri belli, munda uly syr ýok diýip, lukman-infeksionist, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor Nikolaý Malyşew hasaplaýar. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

Russiýanyň saglygy goraýyş ministrligi ýakynda Gamaleýa adyndaky epidemiologiýa we mikrobiologiýanyň milli barlag merkezi bilen Göni maýa goýumyň rus gaznasy tarapyndan taýýarlanan COVID-19 ýokanjynyň öňüni almak üçin dünýäde birinji sanjymy bellige aldy. Ol “Sputnik V” adyny aldy. Göni maýa goýumyň rus gaznasynyň ýolbaşçysy Kirill Dmitriýew häzirki wagtda gaznanyň dünýäde birinji bellige alnan koronawirusa garşy döwlet sanjymynyň milliard dozasyny satyn almak barada 20-den gowrak ýurtdan islegi kabul edendigini habar berdi. Ol Russiýanyň sanjymyň önümçiligi barada ýylda 500 million dozany öndürmäge mümkinçilik berýän güýji bolan bäş ýurtda ylalaşyk gazanandygyny belledi.

“Elbetde, siz sanjymy nähili taýýarlamalydygyny bilýärsiňiz, muny tutuş dünýä bilýär. Bu ýerde nämedir bir zatlary ogurlamak, hakykatda mümkin däl, sebäbi munda uly bir syr ýok” – diýip, Malyşew “Russiýa şu gün” Halkara habarlar agentliginiň metbugat maslahatynda daşary ýurt hünärmenleri taýýar önümiň esasynda rus sanjymyny öndürip bilerlermi we şeýle işler nähili goralýar diýen soraga jogap bermek bilen aýtdy.