Koronawirusyň esasy gowşak tarapy ýüze çykaryldy

Koronawirusyň esasy gowşak tarapy ýüze çykaryldy

Amerikan alymlary koronawirusyň oňa bar bolan serişdeleriň kömegi bilen täsir etmäge mümkinçilik berjek gowşak tarapyny ýüze çykardylar. Çikago uniwersitetiniň ýanyndaky Pritsker adyndaky molekulýar inženeriýasy mekdebiniň barlag işini alyp baryjylary alnan maglumatlary “Science Advances” žurnalynda neşir etdiler. Bu barada Ria NOWOSTI ýazýar.

Makalanyň awtorlarynyň bellemegine görä, “dermanlar üçin has gowy nyşan” – bu Mpro proteaza (wirusyň replikasion mehanizmine gatnaşýan ferment). Öň, lukmanlar onuň gurluşyna täsir etmekçi we onuň kömegi bilen täze koronawirus bilen SARS-CoV-yň arasyndaky tapawudy anyklamakçy boldular.
Amerikan hünärmenlerine belokda koronawirus ýokanjyny bejermekde täze strategiýalary işläp düzmegiň esasy açary bolup biljek, öň öwrenilmedik baglanyşygy tapmak başartdy.

Alymlar proteaza has netijeli täsir edýän birleşmeleriň biriniň çişmä garşy we antioksidant häsiýetine eýe bolan ebselen derman molekulasydygyny anykladylar. Hünärmenler bu tapyndy COVID-19-y bejermegiň bar bolan strategiýalaryny gözden geçirmegiň gerekdigini görkezýär diýip hasaplaýarlar.