Tomusda awtoulagy gyzdyrmak zerurmy?

Tomusda awtoulagy gyzdyrmak zerurmy?

«За рулем» («Rul başynda») žurnalynyň hünärmeni Mihail Kolodoçkin tomusda awtoulagy herekete getirmezden ozal motory gyzdyrmagyň zerurdygy ýa-da ýokdugy baradaky soraga jogap berdi. Muny RIA Nowosti ýetirýär.

Hünärmeniň aýtmagyna görä, awtoulag herekete getirilmezden ozal motor bir minutlap gyzdyrylmaly. Şonuň bilen birlikde hem, awtoulag ýöräp ugrandan soň birnäçe minutlap tizligi aşa artdyrmaly däl.
Kolodoçkiniň belleýşi ýaly, ähli inženerler, şol sanda daşary ýurtly hünärmenler motory gyzdyrmagyň zerurlygy baradaky soragyna hemişe tassyklaýjy jogap berdiler.
Ol gyzdyrylmadyk motoryň temperaturasynyň işläp duran motoryňkydan hatda tomusda-da has pes bolýandygyny, şonuň üçin hereketlendirijidäki ýylylygyň optimal ululyga çalt ýetip bilmeýändigini düşündirdi. Bu porşen halkalary, silindr aýnalary ýaly detallaryň çalt könelmegine getirýär.
Mundan başga-da, islendik motor ýagynyň 20 gradus temperaturadaky şepbeşikligi motoryň işläp duran ýagdaýyndakysyndan has ýokarydyr. Şonuň üçin hem ýagyň sürtülme jübütlerine baryp ýetiş tizligi peselýär.

"Maşynyny ýygy-ýygydan çalyşýan adama motory gyşda-da, tomusda-da gyzdyrmak gerek däl: bir-iki ýyldan ol barybir başga awtoulag ediner. Awtoulagyň indiki eýesine nähili ýagdaýda barjagyna ähmiýet berip hem durmaz. Ýöne awtoulagyny ýygy-ýygydan çalşyp barmaýanlar üçin aladalanmaga esas bar" - diýip, Kolodoçkin sözüni jemledi.

Şeýle hem okap bilersiňiz: