Russiýanyň COVID-19-a garşy sanjymy bilen 20-den gowrak ýurt gyzyklanýar

Russiýanyň COVID-19-a garşy sanjymy bilen 20-den gowrak ýurt gyzyklanýar

Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Mariýa Zakarowa 20-den gowrak ýurduň ruslaryň koronawirusa garşy sanjymyna gyzyklanma bildirýändigini aýtdy. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

Şeýle hem diplomat Moskwanyň bu dermanlyk serişdäni ulanmak boýunça Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy bilen ýakyn aragatnaşyk saklaýandygyny belledi.
Mälim bolşy ýaly, sişenbe güni Wladimir Putin N.F. Gamaleýa merkezinde Russiýanyň gönüden-göni maýa goýum gaznasy (RDIF) bilen bilelikde işlenip düzülen COVID-19-a garşy sanjymyň dünýäde ilkinji bolup Russiýada bellige alnandygyny mälim etdi.
Hünärmenler sanjymyň kliniki synaglarynda ähli meýletinçileriň (18 ýaşdan 60 ýaş aralygy) SARS-CoV-2-a garşy ýokary derejeli immuniteti döredendiklerini, olaryň hiç birinde-de çynlakaý kynçylyklaryň ýüze çykmandygyny birnäçe gezek bellediler.
"Sputnik V" diýlip atlandyrylýan bu serişde babatdaky barlaglaryň üçünji tapgyry 12-nji awgustda başlandy. Ol myşsanyň içine goýbermek üçin niýetlenen ergin bolar. Sanjymlary iki basgançakda geçirmek meýilleşdirilýär: ilkibaşda - I komponent, üç hepdeden soň bolsa - II komponent.
Bu sanjymyň bellige alnandygy baradaky habarlara beýleki ýurtlarda şübheli garaldy, sebäbi heniz gözlegleriň ähli tapgyrlary tamamlanmandy. Saglygy goraýyş ministrligi tankytlaryň esassyzdygyny aýtdy. Edaranyň ýolbaşçysy Mihail Muraşko täze sanjymyň döredilen platformasynyň gowy öwrenilendigini we howpsuzdygyny: onuň ozal beýleki dermanlaryň sintezi we önümçiligi babatda ulanylandygyny ýatlatdy.