Tramp ABŞ-nyň raýatlaryna TikTok-dan we WeChat-dan peýdalanmagy gadagan etdi

Tramp ABŞ-nyň raýatlaryna TikTok-dan we WeChat-dan peýdalanmagy gadagan etdi

ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp «TikTok-dan we WeChat-dan gelýän howpa garşy göreşmek hakynda» Permana gol çekdi. Bu barada «Новая газета» neşiri habar berýär.

Resminama laýyklykda, ByteDance we Tencent hytaý kompaniýalary tarapyndan döredilen programmalar ulanyjylaryň maglumatlaryny toplap Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryna geçirip, ABŞ-nyň milli howpsuzlygyna, ykdysadyýetine we daşky syýasatyna howp salýar.

«Maglumatlary bu hili ýagdaýda toplamak bilen Hytaý döwlet işgärleriniň we potratçylaryň oturan ýerlerini yzarlamaga, olary gorkuzmak üçin iş düzmäge we korporatiw yzarlamany amala aşyrmaga mümkinçilik alýar» diýlip, amerikan lideriniň resminamasynda bellenilýär.

Bu Perman neşir edilenden 45 gün soň, Birleşen Ştatlaryň garamagynda bolan islendik adamyň ýa-da islendik zada gatnaşykda ByteDance Ltd. kompaniýasy bilen islendik şertnama baglanyşmagy gadagan edýär.
Öň, ABŞ-nyň döwlet sekretary Maýk Pompeo amerikan onlaýn-dükanlaryndan satuwdan iki programmany aýyrmagy talap etdi, 6-njy awgust gijesi bolsa Senat döwlet gullukçylaryna gulluk gurluşlarynda TikTok-y ulanmagy gadagan edýän kanuny biragyzdan goldady.
Ýatlap geçsek, Microsoft TikTok-y satyn almaga gyzyklanma bildirdi. Tramp 3-nji awgustda alyjynyň kim bolandygyna garamazdan, şertnamany 2020-nji ýylyň 15-nji sentýabryna çenli ýapmagy talap etdi. Eger-de ylalaşyk başa barsa, onda ByteDance Microsoft-a bir ýylyň içinde programmalaşdyrma koduny bermeli bolar. Hytaý hünärmenleriniň pikiriçe, kompaniýalaryň arasyndaky gepleşikler üç hepdäniň dowamynda tamamlanar.
“China Daily” hytaý neşiri sişenbe güni HHR-iň ABŞ-da ByteDance hytaý kompaniýasyny oňa degişli bolan TikTok programmany Microsoft kompaniýasyna satmaga mejbur edýändigi üçin jogap çärelerini kabul etjekdigi barada aýdylýan makalany neşir etdi.

Şeýle hem okap bilersiňiz: