TMCELL uly ýaşly adamlara öýden çykmazlygy maslahat berýän sms-leri iberýär

TMCELL uly ýaşly adamlara öýden çykmazlygy maslahat berýän sms-leri iberýär

Şu gün «Altyn Asyr» milli mobil operatory Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň raýatlar bilen gönüden-göni galtaşmazlygy hem-de uly ýaşly adamlara öýden çykmazlygy maslahat berýän sms-lerini iberdi.

«Hormatly adamlar! Howpsuz araçägi saklamagy, mümkin boldugyça raýatlar bilen gönüden-göni galtaşmazlygy, esasanam, uly ýaşly adamlara öýden çykmazlygy maslahat berýäris. TSG we DSM».

Mundan öň, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi saglygy berkitmek üçin agyz-burun örtügi dakynmak, köpçülik ýerde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamagy hem-de gigiýenanyň talaplaryny berjaý etmegi maslahat berip, sms-habarlaryny ýollapdy.
Öň, habar berşimiz ýaly, 21-nji iýuldan başlap, ýurdumyzda hyzmatlar ulgamyna degişli edaralar we kärhanalar — kinoteatrlar, teatrlar, seýilgähler, oýun attraksionlary, muzeýler, gözellik salonlary, dellekhanalar, hammamlar, geýim arassalaýjylar (himçistkalar) we tikinçilik atelýeleri ýapyldy. Şol sanda, basseýnler, fitnes we aerobika klublary ýaly sport desgalary, gysga möhletli tölegli kurslar we oýun merkezleri wagtlaýyn ýapyldy.