BSGG we ÝUNISEF pandemiýanyň öňüni alyş çäreleri babatda habar beriş serişdeleri üçin brifing geçirdi

BSGG we ÝUNISEF pandemiýanyň öňüni alyş çäreleri babatda habar beriş serişdeleri üçin brifing geçirdi

Şu gün Aşgabatda Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň we BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin pandemiýanyň öňüni alyş çäreleri boýunça netijeli maglumat alyş-çalşygyny üpjün etmek barada wideokonferensiýa görnüşinde bilelikdäki brifing geçirildi.

Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň habar bermegine görä, onlaýn görnüşinde geçen brifinge Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, ýurtda akkreditirlenen halkara guramalarynyň wekilleri, şeýle hem köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň žurnalistleri gatnaşdylar.
Wideokonferensiýanyň başynda giriş sözi bilen, BSGG-niň ýurt boýunça edarasynyň ýolbaşçysy Poulina Karwowska bilen ÝUNISEF-iň wekili Kristina Weýgand dagy çykyş etdiler. Çykyşlarda şahsy arassaçylyk düzgünleri we hapalanan howanyň ýaramaz täsirinden goranmak ýaly meseleleri halkyň içinde wagyz etmek işlerine aýratyn üns berildi.
Brifinge gatnaşyjylar Türkmenistanyň ýokanç hem-de ýokanç däl keselleriniň öňüniň alynmagyna ýokary ähmiýet bermek bilen, pandemiýanyň garşysyna gaýragoýulmasyz ýagdaýda hereket edendigini aýratyn nygtadylar.
Brifingiň ahyrynda çökgünli ýagdaýlaryň derwaýys çözülmegi boýunça global guralyň kesgitlenilmegi dogrusynda hem pikir alşyldy. Çärä gatnaşyjylar durnukly ösüş hereketleriniň binýadynda ähli adamlaryň saglygynyň goraglylygynyň durýandygy baradaky pikire geldiler.