Alymlar koronawirus ýokanjynda ölüm howpuny 12 esse ýokarlandyrýan keseli atlandyrdylar

Alymlar koronawirus ýokanjynda ölüm howpuny 12 esse ýokarlandyrýan keseli atlandyrdylar

San-Fransiskoda Kaliforniýa uniwersitetiniň alymlary koronawirus ýokanjynda ölüm howpuny 12 esse ýokarlandyrýan keseli atlandyrdylar. Bu barada MedicalXpress portalyna salgylanmak bilen lenta.ru habar berýär.

Geçirilen giň göwrümli tejribä laýyklykda, COVID-19 bilen kesellän süýji keselli syrkawlar hassahana ýerleşdirilmäge alty esse köp mätäç bolýarlar we şeýle adamlar ölüm howpuna 12 esse çalt sezewar bolýarlar. Şeýle-de, bu kesel koronawirus ýokanjynyň agyr geçmegine getirýär. Süýji keseli koronawirus ýagdaýynda döredýän kynçylygynyň agyrlygy boýunça ýürek-damar kesellerinden soň ikinji orunda ýerleşýär.
Kaliforniýa uniwersitetiniň lukmançylyk professory Prakaş Didwanýa süýji keseliniň döredýän iň uly kynçylygynyň organizmiň immun gorag funksiýasyny peseldýänligindedigini ýatlap geçdi. Mundan başga-da, kesel insulta, miokard infarktyna, el-aýagyň innerwasiýasynyň, böwregiň işiniň we görejiň bozulmagyna getirip bilýär.
Barlag işini alyp baryjylar süýji keselli adamlara fiziki işjeňligi (hepdede 150 minuta çenli) ýokarlandyrmagy, doly derejede ukyny almagy, autotrening bilen meşgullanmagy we dem alşy gözegçilikde saklamagy maslahat berýärler. Olaryň maglumatlary boýunça, süýji keselli adamlara aýratynam, beýleki raýatlar bilen gatnaşyk edilende ähli howpsuzlyk çärelerini berjaý etmek hökmandyr.

Öň, Beýik Britaniýada Oksford uniwersitetiniň alymlary semizligi, süýji keselini, agyr demgysmany we beýleki respirator kesellerini, şeýle-de ýüregiň, bagryň hroniki kesellerini, newrologik we autoimmun kesellerini koronawirus ýagdaýynda howply şertler diýip hasapladylar.