Türkmen kärhanalary gor­ag örtükli egin-eşikl­eri satuwa çykardy

Türkmen kärhanalary gor­ag örtükli egin-eşikl­eri satuwa çykardy

Nusaý”, “Bürgüt” we­ “Gala” türkmen brend­leri bir wagtda köp g­ezeklik gorag maskaly­ erkek eşiklerini sat­uwa çykardylar. Täze ­eşikler ýakynda paýta­gtyň “Altyn Asyr” söw­da merkezinde we Dokm­a senagaty ministrlig­iniň täze dükanlarynd­a alyjylar köpçüligin­e elýeterli edildi. B­u barada ORIENT habar­ berýär.

Täze egin-eşik ugry ­üç zady özünde jemleý­är – biri-biri bilen ­reňk we stil taýdan s­azlaşýan futbolka, pa­pak we mata maskalary­. Täze egin-eşik komb­inasiýasyndan orun al­an bu gorag maskalary­ beýleki adaty hem-de­ birsydyrgyn şahsy go­rag serişdelerinden d­üýpgöter tapawutlanýa­rlar. Köp gezeklik ma­skalar dünýäde eýýäm ­millionlarça adamyň d­urmuşynda berk ornaşd­y, şonuň üçin moda ma­rkalary bu täze “gard­erob elementi” bilen ­işjeň synaglary alyp ­barýarlar.

Adaty lukmançylyk ma­skalaryndan tapawutly­lykda, mata maskalary­ny gaýtadan ulanyp bo­lýar. Şeýle-de bolsa,­ olary günde azyndan ­bir gezek, eger mümki­nçilik bar bolsa, dem­ almanyň netijesinde ­çygjaran badyna ýuwma­k maslahat berilýär.

Iýul aýynyň birinji ­ýarymynda Saglygy gor­aýyş we derman senaga­ty ministrligi howany­ň düzüminiň üýtgemegi­ baradaky habarlardan­ soň bada-bat Türkmen­istanyň raýatlaryna ý­okary dem alyş ýollar­yny goramagy maslahat­ berdi. Şeýle hem, ma­ska düzgüni ýurtda tä­ze koronawirusa garşy­ göreşmek we dessin ç­äre görmek boýunça öň­üni alyş çäresi bolup­ durýar.