Gurbanguly Berdimuhamedow zähmet rugsady wagtynda balyk tutmak bilen meşgullandy

Gurbanguly Berdimuhamedow zähmet rugsady wagtynda balyk tutmak bilen meşgullandy

15-nji iýulda dynç alyşda bolýan Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň çäginde ýerleşýän ajaýyp kölleriň birinde balyk tutmak bilen meşgul boldy.
Döwlet Baştutany balyk tutýan pursatlarynda Diýarymyzda çap edilýän döwürleýin metbugat neşirleri bilen tanyşdy. Gazet sahypalarynda ýurdumyzyň häzirki döwürde ýeten derejesi, ähli ulgamlarda gazanylýan üstünlikler, türkmen topragynyň tebigy aýratynlyklary barada gürrüň berýän makalalar ýerleşdirilipdir.
Döwlet Baştutany metbugat neşirleri bilen tanyşlygyň dowamynda «Türkmen dili» gazetinde çap edilen «Mahmyt Kaşgarlynyň eserinde tebigat bilen baglanyşykly sözler» atly makala üns berdi.
Gurbanguly Berdimuhamedow tutan balyklaryny paýtagtymyzdaky «Döwletliler köşgünde» terbiýelenýänlere sowgat hökmünde iberdi.
Çagalar sowgady şatlyk bilen kabul etdiler. «Döwletliler köşgünde» terbiýelenýänler özleri üçin iberilen balyklaryndan taýýarlanan balyk çorbasyndan dadyp, yzygiderli edýän atalyk aladalary üçin döwlet Baştutanyna tüýs ýürekden çykýan alkyş sözlerini aýtdylar.