Türkmenistan we Bahreýn koronawirus pandemiýasyna garşy tagallalary utgaşdyrmagyň wajyplygyny maslahatlaşdy

Türkmenistan we Bahreýn koronawirus pandemiýasyna garşy tagallalary utgaşdyrmagyň wajyplygyny maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Bahreýn Patyşalygynyň Daşary işler ministri Abdul Latif bin Raşid Al Zaýani bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly geçiren geňeşmelerinde sebitleýin gün tertibi hem-de iki dostlukly döwletiň koronawirus pandemiýasyna garşy giň gerimli göreş alyp barmaga gönükdirilen tagallalarynyň utgaşdyrylmagynyň wajyplygy ara alnyp maslahatlaşyldy.
Işjeň ýagdaýda geçirilen gepleşikleriň barşynda Türkmenistanyň we Bahreýniň DIM-niň ýolbaşçylary döwletara gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyny we ösüş mümkinçiliklerini, şeýle-de abraýly halkara guramalarynyň çäklerindäki özarahereketleriň ýygjamlaşdyrylmagy dogrusynda pikirleri alyşdylar. Parlamentara gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagynyň zerurlygy hem bellenilip geçildi. Ministrler ýokary derejede öň gazanylan ylalaşyklaryň iş ýüzünde durmuşa geçirilişiniň depginine aýratyn ünsi çekdiler.
Şeýle-de bilelikdäki işewürlik-forumlarynyň guramaçylygynyň, energetika we gazhimiýa ýaly ileri tutulýan pudaklarda hyzmatdaşlyk etmegiň möhüm ähmiýeti bellenildi.