Ýaponiýanyň hemralary kosmiki hapalary lazer bilen ýok ederler

Ýaponiýanyň hemralary kosmiki hapalary lazer bilen ýok ederler

Kosmiki hapa — astronomlar üçin hem, hereket edýän hemralar üçin hem uly mesele bolup durýar. Köp ýurtlar we hususy kompaniýalar biziň orbitamyzy hereket etmeýän kosmiki enjamlardan nähili ýagdaýda netijeli arassalap boljakdygy barada pikir edýärler.
JSAT inženerleri kosmiki hapalary ýok etmäge kömek edip biljek lazer bilen üpjün edilen hemrany orbita goýbermegi meýilleşdirýändiklerini habar berdiler, muny popmech.ru ýetirýär. Kompaniýa enjamy 2026-njy ýylda goýbermegi göz öňünde tutýar. Ýöne lazerli enjam bilen tejribelere 2024-nji ýylda başlamak meýilleşdirilýär. Ilkinji işler bir wagt beýleki işjeň hemralar bilen çaknyşar diýip alymlaryň ätiýaç edýän uly bolmadyk hapa böleklerinde alnyp barlar. Hemra gysga impulslar bilen “atmaga” niýetlenilen kuwwaty pes bolan lazer bilen üpjün ediler. Lazeriň kömegi bilen kosmiki hapanyň tutuş bölegini ýakmagyň deregine, topar her bir hapa böleginiň uly bolmadyk belli bir gönükdirilen meýdanyny eretmegi meýilleşdirýär.
Eredilen meýdan gazyň birnäçe mukdaryny çykarar, netijede ol hapanyň öz ýoluny üýtgetmegine we onuň doly derejede ýanjak Ýeriň atmosferasyna yzyna gitmegine getirer. Hemranyň agramy 270-den 320 kilograma çenli bolar we ähtimal, Ýeriň üstünden 560 we 970 kilometr aralygyndaky orbita çykarylar. Bu çäkde alymlaryň çaklamalaryna görä, häzir Ýeriň daşyndan aýlanýan ähli 170 million hapanyň köp sanly jisimleri ýerleşýär.
Kosmiki hapalaryň uly bölegi, esasan, beýleki hemralardan ýa-da raketalardan gaçan ownujak böleklerden düzülen bary-ýogy birnäçe santimetr ýa-da ondan az bolan hapalar bilen ölçenilýär. Uly bolmadyk ölçegine garamazdan, 7,5 km/s tizlikde uçmak bilen olar hereket edýän hemralara we kosmiki stansiýalara düýpli zyýan ýetirip bilýärler.
Belläp geçsek, Sky Perfect JSAT Group hemra arkaly aragatnaşyk we hemra telewideniýasy bilen meşgullanýan iň uly aziýa kompaniýalarynyň biridir.