Awtomobiliň näçe ýol geçendigini nädip barlamaly?

Awtomobiliň näçe ýol geçendigini nädip barlamaly?

Awtomobiliň geçen ýoly — onuň bazarda bahasyna we zerurlygyna täsir edýän esasy görkezijileriniň biridir. Eýsem, awtomobil hakyky geçen ýoluny nädip anyklamaly? Bu barada käbir maslahatlary siziň dykgatyňyza ýetirýäris.

Haçan awtomobiliň geçen ýoly üýtgedilýär?

Awtoulagyny satmak kararyna gelen her bir adam ony satuwa özüçe taýýarlaýar. Käbir adamlar bu işi ak ýürekden berjaý edýärler, mysal üçin, eger-de ulag taksi hökmünde ulanylan bolsa, onuň geçen ýoluny üýtgetmän satuwa çykarýarlar we degişli nyrhy belleýärler. Käbirleri bolsa, awtoulagyň geçmişini gizlemek isleýärler. Satuwdan öň awtomobiliň geçen ýoluny azaltmak uzak ýol geçen awtoulaglarda ýygy-ýygydan duş gelýän hadysadyr.

Awtomobiliň geçen ýoluny düzetmek — bu giden bir iş. Bu işiň hili oňa tölenýän nyrha baglydyr. Awtomobiliň geçen ýoluny priborlardaky görkezijiden hem ýa-da elektron bloklaryň ähli ýerinden hem üýtgedip bolar. Odometrde haýsy sanyň görünjekdigi satyja bagly bolýar. 30-50 müň kilometr bolşy ýaly, ýüzlerçe müň kilometr hem azaldyp bolar.

​​​​​​​Awtomobiliň geçen ýoluny nädip barlamaly?

​​​​​​​Awtomobiliň hakyky geçen ýoluny barlamak kyn, kähalatlarda asla ýöne bir çaklama bilen çäklenilýär. Bu aldawdan 100% goranmak mümkin däldir, ýöne aýra-aýry alnan deliller boýunça awtomobiliň näçe ýol geçendigini anyklap bolar. Ýatdan çykarmaň: aşakda belläp geçjek zatlarymyz ýaramaz niýetli awtoulagyň eýesi tarapyndan gizlin saklanmagy mümkin, şonuň üçin hem detallara üns beriň.
Odometr. Ilkinji nobatda, priborlardaky sanlara dykgat ediň. Satyjylar bildiriş berenlerinde awtoulagyň hakyky geçen ýoluny azaldyp berip biler, ýa-da geçilen ýoluň haýsy ölçeg birliginde berilýändiginden bihabar bolup biler. Çünki kilometrlerde bolşy ýaly, geçilen ýol millerde hem berlip bilner. Mysal üçin, 126 müň mil 200 müň kilometrden hem köpdür.
Salonyň ýagdaýy. Köplenç halatda ulagyň salony onuň hakyky geçen ýolunyň aýdyň görkezijisi bolup durýar. Ýylpyldap duran rul, çöken oturgyç ýa-da pedalyň ýüzüniň sypjyrylmagy ulagyň aşa uzak ýol geçendigine şaýatlyk edip biler. Bu kemçilikler köplenç gizlin saklanylýar. Mysal üçin, detallar çalşylyp ýa-da reňklenip bilner.
Kuzowyň we detallarynyň ýagdaýy. Öçügsileşen faralar, bamperdäki we kapotdaky jaýryklar, ulagyň astynyň poslamagy — şular we başga-da ş.m. maglumatlar ulagyň uzak wagtlap ulanylandygyna şaýatlyk edýär. Emma bu ýagdaýda hem käbir zatlar gizlin saklanyp bilner. Bu ýagdaýda hem köp zady gaýtadan reňkläp bolýar.
Serwis kitapçasy. Meýilnamalaýyn tehniki barlagdan yzygiderli geçip durmak — awtoulagyň hakyky geçen ýoluny aýdyp biler.

​​​​​​​Ýeri onda nädip awtoulag satyn almaly?
Eger-de siz hakyky geçen ýoly görkezilen awtoulagy satyn almak isleseňiz, onda sabyrly boluň. Köp awtoulagy gözden geçiriň, olaryň bahalaryny deňeşdiriň.