XII-XIII asyrlara degişli teňňeleri tapan daşoguzly ýaşaýjylara sowgatlar berler

  • 24.06.2024 19:22
  • 27749
XII-XIII asyrlara degişli teňňeleri tapan daşoguzly ýaşaýjylara sowgatlar berler

Daşoguz welaýatynda Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky etrabyň Döwkesen we Sarygamyş geňeşlikleriniň ýaşaýjylary Annamuhammet Durdyýew we Bibijemal Berdigylyjowa altyn we kümüş teňňeleri tapdylar. Bu tapyndylary üçin olara gymmatly sowgatlar – ýurdumyzda öndürilen döwrebap telewizorlar sowgat berler diýip, “Neýtralnyý Turkmenistan” gazeti habar berýär.

Öň, Türkmenistanyň wise-premýeri Mährijemal Mämmedowa tapyndylary Arkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine tabşyrmagy teklip etdi, teklip Prezident Serdar Berdimuhamedow tarapyndan makullandy.
Tapyndylar 18 altyn we 3 kümüş teňňeden, şeýle-de 61 sany altyn teňňe böleklerinden we 8 sany dürli reňkli predmetlerden (şaý-sepleriň bölekleri) ybarat. Olar XII-XIII asyrlara degişli diýlip hasaplanýar. Tapyndylar “Köneürgenç” taryhy-medeni goraghanasyna tabşyrylan.
Tapylan teňňeler köneürgençli türkmenler tarapyndan gurlan döwletiň gülläp ösen döwri bilen baglanyşdyrylýar. Olarda Horezm hökümdary Tekeşiň (Atsyzyň agtygy) we Alaeddin Muhammet II-niň atlary ýazylypdyr.

“Biz döwlet edaramyzyň ýolbaşçylygynyň adyndan uly minnetdarlyk bildirmek bilen, gymmatly sowgatlary: döwlet telekeçileri tarapyndan öndürilen döwrebap telewizorlary bermek kararyna geldik” – diýip, goraghananyň müdiri Parahat Aşyrow neşire aýtdy.

Sowgatlar Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň wekilleriniň, Arkadag şäheriniň ýolbaşçylarynyň we jogapkärli işgärleriniň gatnaşmagynda dabaraly ýygnakda gowşurylar.


şu gün 01:16
834

Noýabr aýynda Türkmenistanda “Gorkut ata” atly halkara kinofestiwaly geçiriler

2024-nji ýylyň 4-5-nji noýabrynda ýurdumyzda “Gorkut ata” atly halkara kinofestiwaly geçirmek meýilleşdirilýär. Degişli teklibi wise-premýer M.Mämmedowa 19-njy iýulda Hökümet mejlisiniň barşynda döwlet Baştutanynyň...

16.07.2024 11:12
11480

Aşgabatda Awtokombinat — Awtomenzil ugry boýunça täze awtobus ugry işe girizildi

2024-nji ýylyň 14-nji iýulyndan Aşgabatda 72-nji «Awtokombinat — Awtomenzil» ugry boýunça täze awtobus gatnawy ýola goýuldy.  Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň...

15.07.2024 16:28
4064

Aşgabadyň kinoteatrlarynda 15 – 21-nji iýulda görkeziljek filmler we multfilmler

Paýtagtymyzyň kinoteatrlarynda tomaşaçylar üçin şu hepde komediýa, horror, hereketli film ýaly dürli žanrdaky filmler, şeýle-de multfilmler hödürlenýär. “Aşgabat” kinoteatry: Duşenbe güni (15-nji iýul) 17:00 –...

15.07.2024 14:31
3292

Türkmen multiplikatorlary Bakuda geçiriljek ANIMAFILM festiwalyna çagyryldy

Türkmen animasion studiýalary 2024-nji ýylyň 2-6-njy oktýabrynda Bakuda geçiriljek ANIMAFILM 7-nji Halkara animasion festiwalyna çakylyk aldylar. Bu barada Türkmenistanyň Telewideniýe, radio we kinematografiýa...