Abu-Dabide adaty bolmadyk “ganatly” muzeýiň gurluşygy tamamlanyp barýar

  • 16.06.2024 11:23
  • 14330
Abu-Dabide adaty bolmadyk “ganatly” muzeýiň gurluşygy tamamlanyp barýar

2025-nji ýylda Abu-Dabide şeýh Zaýediň milli muzeýi açylar. Bu geljekki desganyň esasy aýratynlygy - bäş sany ganatly heýkeltaraşlyk eseriniñ diňe bir binany bezemek bilen çäklenmän, eýsem tebigy howa çalşygyny hem üpjün edýändigidir diýip, New Atlas ýazýar.

Foster + Partners kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen bu taslama Emirlikleriň düýbüni tutujy şeýh Zaýediň laçyn awlamaklyga we ýurduň daglyk ýerlerine bolan söýgüsinden ylham aldy. Ganatlar 83 metrden 123 metre çenli beýiklige galyp, gyzgyn howany özüne çekmek bilen, tüsseçykar ýaly hereket edýär.

“Howa galareýalar boýunça, dil tüsseçykardan çykýan ýaly, ýokary galýar. Ganat şekilli diňleriň ýokarsynda yssy howany çykaryjy wentilyasiýa deşikleri açylýar. Arassa howa aşakda tutulyp, ýere gömlen sowadyjy turbalara çekilýär, soňra bolsa  muzeýiň westibýulyna girýär " – diýip, kompaniýanyň işgärleri düşündirdiler.

Muzeýiň içinde gytaklaýyn tebigy yşyk bilen yşyklandyrylan giň atrium bar. Iň ýokarky gatda dört sany kapsula görnüşli galereýa bar, olaryň her biri ganatlaryň biriniň esasyny emele getirýär.
Muzeýiň sergisi BAE-nyň gadymy artefaktlaryndan başlap, häzirki zaman medeniýetine çenli taryhyny öz içine alar. Peýzaž bagynda myhmanlar Şeýh Zaýediň terjimehalynyň möhüm pursatlary bilen tanşyp bilerler.
Şeýh Zaýed milli muzeýi Luwr Abu-Dabi we Berkli Abu Dabi konserwatoriýasy ýaly ýerleri öz içine alýan adybir adadaky Saadiýat sebiti üçin giň gerimli ösüş taslamasynyň bir bölegidir.


düýn 15:40
9240

Müsürli syýahatçy dünýäniň täze ýedi täsinligini hemmeden çalt aýlanyp çykmakda rekord goýdy

Müsürli Magdi Eýssa bary-ýogy 6 gün 11 sagat 52 minutda dünýäniň täze ýedi täsinligine aýlanyp çykyp, dünýä rekordyny täzeledi. Ol iňlis Jeými MakDonaldsyň öňki gazanan üstünliginiň wagtyndan 4 sagat 8 minut öňürtdi...

düýn 12:22
12427

Turkish Airlines tomsuň ahyryna çenli Aşgabat-Stambul gatnawlarynyň biletlerini arzanladýar

Turkish Airlines awiakompaniýasy 31-nji awgusta çenli Aşgabat-Stambul-Aşgabat ugry boýunça awiabiletleriniň bahalaryny arzanlatdy. Arzanlaşygyň çäklerinde ekonom klasyň biletleriniň bahasy ABŞ-nyň 525 dollaryndan...

18.07.2024 11:38
24180

“Pälwanyň daşy”: Köýtendagda pälwanyň hatyrasyna goýlan ýadygärlik özüne çekiji ýere öwrüldi

“Neýtralnyý Turkmenistan” gazetinde Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynda, Köýten we Hojapil obalarynyň arasynda ýerleşýän özboluşly ýadygärlik barada gürrüň berdiler. Ýerli pälwan Hudaýberdi Misanyň hormatyna...

17.07.2024 14:58
4884

Bukingem köşgüniň Balkon zaly ilkinji gezek syýahatçylar üçin açylar

Bukingem köşgüniň, adatça, diňe monarh we şa maşgalasy üçin elýeterli bolan Balkon zaly ilkinji gezek halk köpçüligi üçin açylar. Bu barada CNN ýazýar. Myhmanlar şa maşgalasynyň aýratyn ýagdaýlarda ýygnanýan otagyny...